Thursday, August 24, 2006

Alliansens manifest II

Givetvis somnade jag igår... Nu tar jag nya tag för att försöka hinna kommentera huvudpunkterna i den borgerliga alliansens tänkta skolpolitik. Lite i taget, åtminstone. Jag koncentrerar mig på de konkreta förslagen.
 • "Endast behöriga lärare ska få tillsvidareanställas och på sikt ska endast behöriga
  lärare få sätta betyg. Lärare som har lärarutbildning och utbildning i det ämne och
  den åldersgrupp som undervisningen avser, ska räknas som behöriga lärare."

Jag vill ha en lärarlegitimation, och jag menar att den skall vara ett villkor för fast anställning som lärare. Exakt vilka kriterierna skall vara för denna kan man diskutera, men styrkt, relevant utbildning, kännedom om det svenska skolsystemets grundläggande principer samt provtjänstgöring måste vara något slags minimum. Att gå ännu längre, och som alliansen, kräva exakt matchning mellan utbildning och ämne + åldersgrupp är inte realistiskt, om vi inte skall satsa enorma fortbildningsresurser delvis i sjön.

 • "Skolan måste satsa mer på läsning och skrivning under de första läsåren. Dessa
  baskunskaper är nödvändiga för att kunna ta till sig kunskaper i andra skolämnen.
  Nationella mål och ett nationellt prov i svenska ska införas i trean för att säkra att
  eleven får de kunskaper han eller hon har rätt till. En särskild läsa-räkna-skrivasatsning ska genomföras under de första skolåren
  ."

Bra. Mycket bra. De nationella proven blir inte minst viktiga för att se om kommunen och den enskilda skolan håller måttet.

 • "Elever ska ha rätt att ta del av Sveriges och världens litteraturskatt. Tydliga mål och
  betygskriterier i kursplanen i svenska bör införas, som betonar vikten av en god
  läsförmåga. Att ta del av litteraturskatten vidgar människors perspektiv."

Eftersom det pundiga kanonförslaget föll i förhandlingarna (yes!) fick vi kvar en härlig floskelformulering. Vem tycker inte så här? Bättre kan ni. Vill vi något med litteraturundervisningen måste vi stärka skolbibliotekens ställning!

 • "Ingen elev ska kunna halka efter utan att det uppmärksammas av skolan. Därför ska
  betyg ges från år sex och skriftliga omdömen vara tillåtna från första årskursen. Betyg
  bör ges i fler steg än idag för att ge en mer rättvis bild av elevens kunskaper."

Detta torde gå hem i stugorna om inte annat. Skriftliga omdömen av hög kvalitet, understödda av proffsig muntlig information som syftar framåt, är dock viktigare. Det är där vi måste bli mycket bättre. Och att tro att betyg blir mer "rättvisa" för att de får fler steg är naivt. Men ok då, låt gå.

 • "Kraven på att skolan erbjuder individanpassat stöd i form av t ex
  speciallärare, sommarskola eller extra undervisningstid i ett ämne ska skärpas. Den
  extra undervisningstiden kan bestå av ett extra skolår. Ingen elev ska få lämna
  grundskolan utan godkända kunskaper."

Det tror jag när jag ser det. Men inför gärna någon form av styrning - ekonomiska piskor och morötter - som får kommunerna att satsa på de elever som behöver mest. Idag skyfflar vi dessa kostnader framför oss.

 • "Vi vill öppna möjligheten för grundskoleelever som riskerar att hoppa av skolan att
  påbörja en introduktion för lärlingsutbildning redan i den senare delen av
  grundskolan. Eleven får möjlighet att gå en företagsförlagd praktisk yrkesutbildning i
  kombination med att eleven läser in grundskolans ämnen i sin egen takt."

Busbra.

 • "Alla har rätt till en trygg skolmiljö. Kränkningar ska aldrig accepteras. Lärare och
  rektorer ska ha tydliga befogenheter i skollagen för att åstadkomma ordning och reda
  – t ex att omhänderta störande föremål, visa ut en störande elev ut klassrummet, ge
  stökiga elever kvarsittning, stänga av en elev tillfälligt eller flytta en stökig elev
  permanent till en annan skola."

Nja, alltså som lärare skall man ha rätt att tillfälligt ta en telefon eller "visa ut" en elev, men att ge stökiga elever kvarsittning är ju... ett mindre begåvat förslag. Signalen blir ju att skolan är ett straff som förlängs om man uppför sig illa. Korttidsavstängning skall kunna beslutas av rektor, och bör användas mycket mer än idag, men måste också kunna överklagas eller granskas i efterhand. Annars sitter den enskilde elevens rättsäkerhet löst.

 • "Skolk bör anmälas hem samma dag och ska skrivas in i elevernas betyg. I
  utvecklingssamtal ska elevernas uppförande beröras. Sådan information kan också
  ske i form av skriftliga omdömen."

Vad som är "skolk" eller inte, kan man - och gör man - ägna mycket tid åt att diskutera i det enskilda fallet. Det är inte drär vi skall lägga energin, så en formulering i betyget kan möjligen handla om frånvaro. Tveksamt dock om det är relevant - betygen avser att mäta elevernas kunskap och det tror jag är bra. Men, föräldrarna skall informeras, och det snabbt.

 • "Arbetet med skolans fastslagna värdegrund måste utvecklas och stärkas. Lärare och
  skolledare ska ges verktyg och kunskap så att kvaliteten i arbetet med värdegrunden
  kan stärkas och ge resultat i form av en god skolmiljö. Skolans uppgift är att
  tillsammans med föräldrarna få eleverna att förstå och respektera de etiska och
  moraliska koder som gäller i samhället. Samarbetet mellan hem och skola är viktigt.
  Såväl skolans arbete med att ge eleverna kunskaper som arbetet med värdegrunden
  ska utvärderas."

Om vi tror på detta måste vi också tycka att det är viktigt att anslå tid till detta. På samma sätt som en skola som varken erbjuder gympasal eller idrott får på skallen, bör en skola som inte har en genomtänkt "kursplan, med därtill kopplade resurser och utbildningsinsatser kritiseras.

3 comments:

The Blogger Formerly Known as Ensamma Mamman said...

Stämmer den här analysen verkligen överens med Elevorganisationens syn?

Kritan said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Kritan said...

Hrmmm. Kanske inte riktigt. Tror att den 14-åring jag en gång var, kanske skulle ha ett och annat att säga.