Thursday, August 31, 2006

Sosseriet II

Jag var kanske lite rask och rapsodisk igår. Det jag syftade på var stycken som detta:

"Alla barn har rätt till goda kunskaper. Alltför många barn lämnar skolan utan
fullgoda kunskaper i kärnämnena. Så får det inte fortsätta. Kunskapsmålen ska vara
tydliga och uppföljningen förstärkas."


Hur?

"Vi vill göra en särskild satsning på att förbättra
kunskaperna i matematik och svenska, bland annat genom fortbildning av lärare."

Vem pröjsar? Ser man andra orsaker än att lärarna är dåliga? Och vem bär ansvaret för lärarnas standard?

"Trygghet och studiero ska råda i skolan. Gemensamma ordningsregler ska utarbetas
av elever, föräldrar och personal tillsammans."

Så sker på de allra flesta håll idag, vågar jag påstå. Trots det råder inte "trygghet och studiero", så hur går vi vidare?

"Vi har skärpt lagstiftningen mot mobbning och kränkande behandling. "

Bra.

"Men det krävs också något mer, en anda av respekt. Respekt för lärarna, för eleverna, mellan eleverna och för kunskaper."

Och... hade vi någon idé om hur vi kommer dit, eller var det mest bara något vi skrev?

Ett grundläggande problem för regeringspartiet är naturligtvis att det är svårt att påstå att det finns problem, när man själv innehaft regeringsmakten i tolv år. Man kan inte hur länge som helst skylla allt djävelskap på regeringen Bildt... på samma sätt är det svårt att presentera lösaningar; det blir liksom lite konstigt att man inte genomfört det.

Klokt vore för sossarna att genomföra en grundläggande omprövning av sin skolpolitiska hållning, liknande den centern gjort i EU-frågen t ex. Att ompröva kommunaliseringen så att makten över skolpolitiken - som är en nationell fråga - hamnar i riksdagen. Att problematisera för sant hållna grundteser som kanske hängt med lite länge. Att satsa på att utmana den ofta väldigt förenklade verklighetsbeskrivning som främst Folkpartiet hamrat in i opinionen. Att, kort sagt våga lite, och komma igen till VM, förlåt valet 2010.

Wednesday, August 30, 2006

Sossarnas manifest

Borde naturligtvis bloggat om sossarna också. Och tro mig, det har varit på gång, men annat har kommit emellan. Som en otrolig trötthet. Läs själv här.

Allmänna, till intet förpliktigande ambitioner vinglar runt i flosklernas duggregn. Det är bara att konstatera att man lämnar walk over på skolpolitikens område, vilket är bedrövligt. Arbetarrörelsen vilade en gång på stolta bildningsideal - nu har man somnat.

Bra är att man tydligt tar avstånd från religiösa friskolor. Dåligt är att luddiga formuleringar om friskolor överhuvudtaget tyder på att man skulle vilja lägga ner de "sekulära" också. Men det vågar man inte säga.

Thursday, August 24, 2006

Alliansens manifest II

Givetvis somnade jag igår... Nu tar jag nya tag för att försöka hinna kommentera huvudpunkterna i den borgerliga alliansens tänkta skolpolitik. Lite i taget, åtminstone. Jag koncentrerar mig på de konkreta förslagen.
 • "Endast behöriga lärare ska få tillsvidareanställas och på sikt ska endast behöriga
  lärare få sätta betyg. Lärare som har lärarutbildning och utbildning i det ämne och
  den åldersgrupp som undervisningen avser, ska räknas som behöriga lärare."

Jag vill ha en lärarlegitimation, och jag menar att den skall vara ett villkor för fast anställning som lärare. Exakt vilka kriterierna skall vara för denna kan man diskutera, men styrkt, relevant utbildning, kännedom om det svenska skolsystemets grundläggande principer samt provtjänstgöring måste vara något slags minimum. Att gå ännu längre, och som alliansen, kräva exakt matchning mellan utbildning och ämne + åldersgrupp är inte realistiskt, om vi inte skall satsa enorma fortbildningsresurser delvis i sjön.

 • "Skolan måste satsa mer på läsning och skrivning under de första läsåren. Dessa
  baskunskaper är nödvändiga för att kunna ta till sig kunskaper i andra skolämnen.
  Nationella mål och ett nationellt prov i svenska ska införas i trean för att säkra att
  eleven får de kunskaper han eller hon har rätt till. En särskild läsa-räkna-skrivasatsning ska genomföras under de första skolåren
  ."

Bra. Mycket bra. De nationella proven blir inte minst viktiga för att se om kommunen och den enskilda skolan håller måttet.

 • "Elever ska ha rätt att ta del av Sveriges och världens litteraturskatt. Tydliga mål och
  betygskriterier i kursplanen i svenska bör införas, som betonar vikten av en god
  läsförmåga. Att ta del av litteraturskatten vidgar människors perspektiv."

Eftersom det pundiga kanonförslaget föll i förhandlingarna (yes!) fick vi kvar en härlig floskelformulering. Vem tycker inte så här? Bättre kan ni. Vill vi något med litteraturundervisningen måste vi stärka skolbibliotekens ställning!

 • "Ingen elev ska kunna halka efter utan att det uppmärksammas av skolan. Därför ska
  betyg ges från år sex och skriftliga omdömen vara tillåtna från första årskursen. Betyg
  bör ges i fler steg än idag för att ge en mer rättvis bild av elevens kunskaper."

Detta torde gå hem i stugorna om inte annat. Skriftliga omdömen av hög kvalitet, understödda av proffsig muntlig information som syftar framåt, är dock viktigare. Det är där vi måste bli mycket bättre. Och att tro att betyg blir mer "rättvisa" för att de får fler steg är naivt. Men ok då, låt gå.

 • "Kraven på att skolan erbjuder individanpassat stöd i form av t ex
  speciallärare, sommarskola eller extra undervisningstid i ett ämne ska skärpas. Den
  extra undervisningstiden kan bestå av ett extra skolår. Ingen elev ska få lämna
  grundskolan utan godkända kunskaper."

Det tror jag när jag ser det. Men inför gärna någon form av styrning - ekonomiska piskor och morötter - som får kommunerna att satsa på de elever som behöver mest. Idag skyfflar vi dessa kostnader framför oss.

 • "Vi vill öppna möjligheten för grundskoleelever som riskerar att hoppa av skolan att
  påbörja en introduktion för lärlingsutbildning redan i den senare delen av
  grundskolan. Eleven får möjlighet att gå en företagsförlagd praktisk yrkesutbildning i
  kombination med att eleven läser in grundskolans ämnen i sin egen takt."

Busbra.

 • "Alla har rätt till en trygg skolmiljö. Kränkningar ska aldrig accepteras. Lärare och
  rektorer ska ha tydliga befogenheter i skollagen för att åstadkomma ordning och reda
  – t ex att omhänderta störande föremål, visa ut en störande elev ut klassrummet, ge
  stökiga elever kvarsittning, stänga av en elev tillfälligt eller flytta en stökig elev
  permanent till en annan skola."

Nja, alltså som lärare skall man ha rätt att tillfälligt ta en telefon eller "visa ut" en elev, men att ge stökiga elever kvarsittning är ju... ett mindre begåvat förslag. Signalen blir ju att skolan är ett straff som förlängs om man uppför sig illa. Korttidsavstängning skall kunna beslutas av rektor, och bör användas mycket mer än idag, men måste också kunna överklagas eller granskas i efterhand. Annars sitter den enskilde elevens rättsäkerhet löst.

 • "Skolk bör anmälas hem samma dag och ska skrivas in i elevernas betyg. I
  utvecklingssamtal ska elevernas uppförande beröras. Sådan information kan också
  ske i form av skriftliga omdömen."

Vad som är "skolk" eller inte, kan man - och gör man - ägna mycket tid åt att diskutera i det enskilda fallet. Det är inte drär vi skall lägga energin, så en formulering i betyget kan möjligen handla om frånvaro. Tveksamt dock om det är relevant - betygen avser att mäta elevernas kunskap och det tror jag är bra. Men, föräldrarna skall informeras, och det snabbt.

 • "Arbetet med skolans fastslagna värdegrund måste utvecklas och stärkas. Lärare och
  skolledare ska ges verktyg och kunskap så att kvaliteten i arbetet med värdegrunden
  kan stärkas och ge resultat i form av en god skolmiljö. Skolans uppgift är att
  tillsammans med föräldrarna få eleverna att förstå och respektera de etiska och
  moraliska koder som gäller i samhället. Samarbetet mellan hem och skola är viktigt.
  Såväl skolans arbete med att ge eleverna kunskaper som arbetet med värdegrunden
  ska utvärderas."

Om vi tror på detta måste vi också tycka att det är viktigt att anslå tid till detta. På samma sätt som en skola som varken erbjuder gympasal eller idrott får på skallen, bör en skola som inte har en genomtänkt "kursplan, med därtill kopplade resurser och utbildningsinsatser kritiseras.

Wednesday, August 23, 2006

Alliansens manifest

...hittar du här. Sidan 15-18, om jag sett rätt i hastigheten, handlar om skolan. Nu skall jag äta, natta och greja ett par timmar, och sedan bloggar jag lite om manifestet. Om jag inte somnat själv...

Tuesday, August 22, 2006

Hopp och förtvivlan - djävla krig

I ett klassrum igår satt 22 elever som skulle skriva och rita till rubriken "Mitt sommarlov". Så har elever gjort lika länge som sommarlovet funnits, och allt borde således vara i sin ordning.

Vad som inte var i sin ordning var att en av eleverna hade tillbringat slutet av sommarlovet mitt i krigets Libanon. När klasskompisarna skrev om fotboll, ålandsbåtar, bad och kattungar gick det trögare vid den bänken. Men till sist blev det några rader om bad och fotboll där också. Och oändligt mycket mellan samma rader, tänker jag.

Att dessa djävla militärer och våldsverkare gör så med barns tillvaro att en enkel och klassisk - måhända fantasilös - skoluppgift blir helt... knasig, gör mig så förbannad. Och förtvivlad.

...men i alltihop finns också en gnutta stolthet och glädje över att det finns någon i en svensk kommun som har till uppgift att undersöka vilka barn som kommit hem från kriget. Att denna person sedan kontaktar skolans elevvårdsteam. Att de i teamet tar ansvar för att berätta det som behöver berättas för de på skolan som behöver veta.

...och jag känner en enorm glädje för att den här eleven faktiskt kom hem.Rädda Barnen: Plusgiro: 902003-3 Bankgiro: 902-0033

Sunday, August 20, 2006

40 år sedan Revolver kom. Idag spelar vi "I'm only sleeping." Oj, oj.

Snälla alliansen, prisge inte skolan åt galningarna i Folkpartiet!

Folkpartiet har det senaste åren i allt fler frågor följt en utvecklingsmodell som ser ut så här:

Fas I: Förvirring: "Vi vet inte riktigt hur vi tycker om mobbningen i skolan, men det är dumt, och vi är liberaler och fina människor, och tycker att allt skall bli bra."
Fas II: Formulering: "Mobbningen måste upphöra, och det tycker vi är viktigt. Vi måste göra skolan trygg."
Fas III: Fördjupad formulering, med folkets försiktiga jubel i bakgrunden: "Mobbningen måste upphöra. I första läget måste vi flytta på mobbaren, för att den utsattas rätt till trygghet och utbildning skall säkerställas."
Fas IV: Antiliberal och ointellektuell acceleration till folkets upplevda och ohämmade jubel: "Tjoho! Ut med packet! Ordningsbetyg! Hallands floder åter i geografin, och bort med alla haschrökande lärarkandidater! Litterär kanon!"

Detta mönster har man följt inom alla möjliga politikområden, och det finns alla skäl att tro, och hoppas, att Folkpartiet gör valets mest monumentala fiasko, och att Leijonborg rensar skrivbordet den 18:e september. Men Alliansen lär likväl vinna valet. Folkpartisterna går till Maud och Fredrik, och sedan vidtar regeringsförhandlingarna. Och det är då jag hoppas att man kan slita sig från ett av Björklund och Leijonborg säkerligen upplevt löfte - att Utbildningsdepartementet och skolministerposten ges till Folkpartiet. För annars går det åt helvete tror jag.

Vi skall ha ordning i skolan - men inte ordningsbetyg. Vi skall ha bildning i skolan - men inte en partikularistsik och ointellektuell syn på kunskap. Vi skall ha tydlig ledning av skolans verksamhet - inte populistiska politiker som petar och detaljstyr. Vi skall inte ha religiösa friskolor - inte för att de är muslimska - utan för att de är religiösa. Och vi skall inte ha en folkpartistisk skolminister. Ge Björklund posten som landbandyminister och gör Leijonborg till landshövding. På Spetsbergen.

Hur tänker Kjöller?

Så här skriver Hanne Kjöller idag i papp-DN, i en kommentar till Baylans ställningstagande - nix pix - om antagning till teoretiska profilklasser: "År gör dessvärre inte den omusilkaliska mindre omusikalisk. Tid gör inte den opraktiske mindre opraktisk. Men just när det gäller teoretiska kunskaper är vi alla lika. Att respektera individuella variationer är elitistiskt och det är enligt skolministern usch och fy."

Eeeh. Alltså, en utgångspunkt, för att inte säga en grundbult, i all utbildningsverksamhet är, som jag ser det, att folk lär sig och utvecklas med tiden. Begrepp som "omusikalisk" eller "opraktisk" är i hög grad relativa.

Att respektera individuella variationer är en annan pedagogisk utgångspunkt. Tänker sig Kjöller att den viktigaste skiljelinjen i dessa variationer går mellan bildningsbara och obildningsbara är hon ute och cyklar.

Eller hur tänker hon?

Saturday, August 19, 2006

Därför skall vi ha profilklasser... och därför skall vi tillåta antagningsförfaranden

Skolan jag arbetar på förlorar varje år potentiella elever som, i stället för att gå kvar i förorten där de bor, väljer att åka buss eller bil till skolor inne i stan. De söker profilklasser i idrott eller musik; ibland trixar de bara in sig på "fiina" skolan med stolta traditioner. En övervägande del av de elever vi förlorar kommer från hem med högre socioekonomisk status än genomsnittet i området. Man har jobb, hus, utbildning och svenskt efternamn.

På min skola har vi försökt möta denna utveckling på flera sätt. Sedan förra läsåret har vi skapat idrottsklasser för att behålla fler ungar, och allra helst locka till oss killar och tjejer från andra områden. Av olika skäl - vissa säger omsorg om skolpengen, andra säger omsorg om känsliga trettonåringar - får alla som vill gå.

Satsningen har gått helt ok, men en svårighet har varit att ambitionsnivån hos ungarna i idrottsklasserna har varit minst sagt varierande. En annan svårighet har varit mötet mellan olika skolkulturer - om vi skall uttrycka oss försiktigt - för vissa ungar som kommit utifrån. Det har varit för tufft socialt, helt enkelt.

Nåväl; jag har helhjärtat stött satsningen på idrottsklasser på min skola - trots att det bl a handlar om landbandy, en mkt löjlig sport - eftersom jag tror att det är enormt viktigt att öka inslaget av positiva val i den obligatoriska skolan. Vi behöver fler elever som upplever att de går i en viss skola, eller har ett visst upplägg, för att de aktivt har valt det. Vi behöver lärare som engagerar sig mer än vad som stipuleras i avtal och förordningar, och jag tror att vi kan få det genom fler profilklasser.

Att man skall kunna välja en klass med inriktning på matte/NO eller språk t ex, är lika självklart som att man skall kunna välja idrott eller musik. Och... att få gå igenom ett antagningsförfarande är bara positivt i sammanhanget. Det visar på ambition och stärker motivationen.

Men de som inte kommer in? Och vad händer med icke-profilklasser? Skall vi ha en massa elitklasser och sedan B- och C-lag?

Nej! Idag har vi det. Jämför vad jag skrev i inledningen. Genom att, som idag, stoppa huvudet i sanden och känna det låtsade regnet väta rumpan uppmuntrar vi en segregerande skolutveckling. Istället skall den kommunala skolan satsa aktivt på att skapa excellenta (kan man säga så?) lärmiljöer där de bäst behövs. Lägg attraktiva program i områden vars skolor behöver stärkas, se t ex Rinkebys scienceklasser. Låt den "vanliga skolan" få en massa goda exempel att kopiera.

En av effekterna av att få en idrottsklass till vår skola, blev för övrigt att hela idrottsverksamheten lyfte. Finns alla skäl att tro att det skulle gälla även andra varianter av profilering. Tror jag.

Weltklasse

Läs den här så länge, så återkommer jag under dagen.

Expressen

Är denna bild autentisk? Eller arrangerad? Vet inte vad som är värst. Vilka djävla nötter.

Friday, August 18, 2006

Trean

När man, som jag, bara skall in på skolan och drälla i en månad får man göra lite av varje. Så efter helgen, när ungarna börjar, skall jag vika en vecka i en trea. Har besökt deras extremt fina klassrum, läst noggranna instruktioner och träffat ett proffsigt arbetslag.

Känns hur bra som helst, utgår dock från att jag kommer att klanta till det lite då och då. Håll en tumme.

20 minuter...

...tre morgnar i veckan. Alla 750 ungarna, kanske 60 vuxna. Små grupper; dörrarna stängs. Avslappning. Andning. Meddelanden. Uppmärksammanden av positiva framsteg. Kort berättelse. Samtal utifrån de 14 värdegrundsorden; vad handlade dagens berättelse om egentligen? Integritet? Tålamod? Målsättning? Och sedan - ut i skoldagen.

Ungefär så kommer vi att jobba. Det bygger på amerikanska värdegrundsmetoder, eller kanske snarare metodsystem, som ART och PEACE.* Arbetet har förberetts i snart 18 månader, och när jag gick på tjänstledighet trodde jag det hade avstannat. Det var därför jag blev så glad när jag kom tillbaka i måndags, och såg att det var dags för sjösättning.

Den stora nöten att knäcka var tydligen att få det att funka med tjänster, schema, salar etc. Och det är bedrövligt så ofta skolans arbete och utveckling låter sig hindras av strukturer av administrativ karaktär. Eller rättare; hur lätt det blir att bromsa utveckling med strukturella argument.

Finns en liten oro att de sista pusselbitarna trots allt inte hinner falla på plats, och att man av dumsnålhet bara satsar 95% av det som behövs för att det skall bli hållbart. Hoppas inte. Går man och duschar innan domaren blåser brukar det inte spela någon roll att man dominerat de första 80 minuterna, ju.


*Inte den bästa länken, men den får duga så länge.

Monday, August 14, 2006

Skolstart

Tio och en halv månad sedan sist - idag träffade jag kollegorna igen! Konferensanläggning, bjudlunch och en proffsig första dag organiserad av en projektgrupp som arbetat hårt och metodiskt under förra läsåret. Kändes mycket inspirerande.

Skall jobba en månad nu, innan nästa tjänstledighet brakar igång. Bosporen lockar ånyo; jag skall vara dagisfröken, samt låg- och högstadielärare samtidigt. Eller guvernant, typ. Moskéer, basarer, flyttfåglar, sött kaffe och backgammonpartier utgör min tänkta läroplans stomme. Eller nåt. Mer om detta senare.

Hoppas hinna blogga om valrörelsen oxå - som det ser ut nu saknas realistiskt alternativ på skolpolitikens område. Folkpartiet har slutligen outat sig som bindgalna och alliansen i övrigt håller god min för att inte äventyra familjefriden. På andra sidan, å andra sidan, är det ju dystert så det förslår redan förut, så om inget oförutsett inträffar blir det ganska veset på den skolpolitiska fronten. Trist.

Mycket av praktisk privatlivskaraktär skall organiseras de närmsta veckorna, så vi får se hur mycket jag hinner. Ses!Bilden föreställer Jan Björklund i kretsen av sina lärjungar.